کمیته علمی و داوران

کمیته علمی
 دکتر عبدالمحمد مهدوی/ رئیس دبیرخانه بین المللی کنفرانس
1. جناب آقای دکتر احمد نظری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
2. جناب آقای دکتر علی رضوانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
3. جناب آقای دکتر  ابوالقاسم پیاده کوهسار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
4. جناب آقای دکتر محمدرضا عبدلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
5. جناب آقای دکتر مهدی اسکندری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
6. جناب آقای دکتر حسین قربانیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
7. سرکار خانم دکتر مریم شهری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
8. جناب آقای دکتر غلامرضا عبدلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
9. سرکار خانم دکتر عسل عظیمیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
10. جناب آقای دکتر علی محمد رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
11.سرکار خانم دکتر لیدا بیرانوند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي

 کمیته داوران

بتول سبزعلی پور انگلیسی دانشگاه آزاد
حسن شریف نیا حقوق دانشگاه آزاد
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
فیض اله محمدزاده روانشناسی سپاه پاسداران تهران
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
هیراد مخیری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی
فاطمه جامعی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق
قاسم مرادی حقوق کیفری و جرم شناسی علوم و تحقیقات تهران
محمد سروستانی حقوق خصوصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجتبی انصاری مقدم علوم قرآن و حدیث دانشگاه حائری میبد
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی دهقان چالشتری مدیریت استراتژی صنعتی جهاددانشگاهی
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سید سعید زمانی معماری ازاد
سمیه پاپی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه زرگران خوزانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سحر ذکاوت تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد تهران
رامونا میرحاجیان مقدم مدیریت صنعتی - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
محمد قربانزاده معماری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
مهدی مددی حقوق خصوصی دانشگاه کاشان
مهدی نصراصفهانی مدیریت المهدی مهر اصفهان
نیلوفرسادات عبدالهی زبان و‌ ادبیات فارسی دانشگاه تهران
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
نسرین کاظمی جغرافیا دانشگاه تهران
دکتر داود خوش باور الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مطهره حمزه رباطی مدیریت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرشته محمدپور زبان‌شناسی همگانی دانشگاه شیراز
رحیم پوری جامعه شناسی_جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی جنیدی جعفری مدیریت- مهندسی صنایع - آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی جنیدی جعفری مدیریت- مهندسی صنایع- آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها - دانشگاه تربیت مدرس